Ogłoszenie Planu połączenia CHK S.A. i ALTERMED PLUS sp. z o.o.

Zarząd ALTERMED PLUS sp. z o.o. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza, że w dniu 29 marca 2016 roku został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką CHK S.A. z siedzibą w Gliwicach („Plan połączenia”).

Podmiotami łączącymi się są:

1. CHK Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, NIP 6310200073, kapitał zakładowy (wpłacony) 811.450,00 zł.

2. ALTERMED PLUS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. Mjr K. Woźniaka 7a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064149, NIP 9542344953, kapitał zakładowy (wpłacony) 900.000,00 zł.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku ALTERMED PLUS sp. z o.o. na CHK S.A. („Połączenie”). W wyniku Połączenia ALTERMED PLUS sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Spółki łączące się nie sporządzają Sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.


Załączniki:

Uchwała Zarządu AltermedPlus Sp. z o.o.

Uchwała Zarządu CHK S.A.

Plan połączenia z dnia 29.03.2016